پرسش های متداول

1)     آیا می­توان با شرکتی که قبلاً به ثبت رسیده است، برای اخذ مجوز دفتر پیشخوان اقدام شود؟

بله، در صورتی که موضوع فعالیت شرکت مرتبط با دفاتر پیشخوان دولت/ ICT روستایی باشد، بلامانع است. درغیراین­صورت می­توان با تغییر در موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه، حائز شرایط اخذ مجوز فعالیت شد.

 

2)     حق امتیاز پروانه چگونه پرداخت می­شود؟

در حال حاضر و تا تصویب مبالغ تعیین شده به عنوان حق امتیاز پروانه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت/ICT روستایی توسط هیات وزیران، از متقاضیان تعهد محضری برای پرداخت اخذ می­گردد. پس از تصویب این موضوع، مبالغ مورد نظر از متقاضیان اخذ می­گردد.

 

3)     آیا می­توان حق امتیاز را بصورت اقساطی پرداخت کرد؟ چه مقدار زمان تا تسویه حساب مهلت داده می­شود؟

نحوه پرداخت و شرایط آن بعد از تصویب موضوع در هیات وزیران ابلاغ خواهد شد و در حال حاضر دقیقاً مشخص نشده است.

 

4)     آیا می­توان محل دفتر را از شهری/روستایی به شهری/روستای دیگر جابجا کرد؟

خیر، هرگونه جابجایی دفتر به شهر/روستایی خارج از محل مندرج در پروانه فعالیت ممنوع می­باشد.

 

5)     آیا می­توان محل دفتر پیشخوان/ICT روستایی را جابجا کرد؟

     بله، با رعایت شرایط مکانی مورد نیاز جهت مکان جدید، جابجایی بلامانع می­باشد.


 

101010