معرفی دفاتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان خدمات دولت به منظور حرکت به سوی دولت الکترونیک، جلوگیری از موازی کاری و کاهش فساد اقتصادی و اداری و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور راه‌اندازی شده است. تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از طریق این دفاتر ارائه کنند. دستگاه اصلی صادرکننده مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی) می باشد و این خدمت براساس مصوبه شماره 3 جلسه 289 مورخ 19/12/1397 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با موضوع "اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی" به متقاضیان ارائه می­شود.

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیر دولتی (اختصاراً دفتر پیشخوان)، به دفاتری گفته می‌شود که دولت ایران برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌است. کلیه دستگاه‌ های اجرایی دولتی ایران موظفند طبق بند (پ) ماده۶۷قانون برنامه ششم توسعه کشور، خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می‌شوند.

 قابل توجه دارندگان محترم پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت:

دارندگان پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت، برای انجام هر یک از فرآیندهای کاری مربوط به دفاتر بایستی درخواست کتبی خود را (به صورت تایپ شده) در قالب فرم­های مربوطه و به انضمام مدارک و مستندات دیگر به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال نمایند ).