معرفی دفاتر پیشخوان دولت

دفتر پیشخوان خدمات دولت به منظور حرکت به سوی دولت الکترونیک، جلوگیری از موازی کاری و کاهش فساد اقتصادی و اداری و تسهیل ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور راه‌اندازی شده است. تمام دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از طریق این دفاتر ارائه کنند. دستگاه اصلی صادرکننده مجوز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی) می باشد و این خدمت براساس تبصره ۲ ماده ۲۶ قانون اساسنامه شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و مصوبه شماره ۳ جلسه ۲۶۱ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان دولت به متقاضیان ارائه می شود.

دفتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی و غیر دولتی (اختصاراً دفتر پیشخوان)، به دفاتری گفته می‌شود که دولت ایران برای ارائه خدمات الکترونیک به مردم در سطح کشور احداث کرده‌است. کلیه دستگاه‌ های اجرایی دولتی ایران موظفند طبق بند (پ) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، خدمات الکترونیکی خود را از راه این دفاتر ارائه دهند. این دفاتر به دست بخش خصوصی اداره می‌شوند.

 قابل توجه دارندگان محترم پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت:

دارندگان پروانه دفتر پیشخوان خدمات دولت، برای انجام هر یک از فرآیندهای کاری مربوط به دفاتر بایستی درخواست کتبی خود را (به صورت تایپ شده) در قالب فرم­های مربوطه و به انضمام مدارک و مستندات دیگر به اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال نمایند (هیچ مدارک و درخواستی در مورد تمدید، انتقال و یا جابجایی دفاتر به صورت حضوری پذیرفته نمی شود و صرفاً توسط سرویس های ثبتی پستی می­بایست درخواست ها ارسال گردد).