اخذ مجوز جدید

براساس اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، صدور پروانه جدید (به استثنای دفاتر ICT روستایی) صرفاً برای اشخاص حقوقی و حائز شرایط ابلاغی امکان­پذیر بوده و کلیه دفاتر موجود باید حداکثر تا سال 1400 شرایط خود را با اصول مذکور تطبیق نمایند.

در راستای تبیین شرایط و راهنمایی متقاضیان موارد ذیل بعنوان نکات اصلی قابل توجه می­باشد:

موضوع فعالیت مندرج در اساسنامه با موضوع پروانه مرتبط باشد. می­توان از عناوینی مانند :«انجام امور دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» استفاده شود.

تذکر: از ذکر عبارت "عرضه خدمات پستی" یا عبارات مشابه، اجتناب نمایید.

مدیرعامل یا حداقل یکی از صاحبین امضاء حائز شرایط حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی و عدم اشتغال در سازمان­های دولتی یا هر دستگاه دارای بودجه عمومی باشد.

هر شخص حقوقی باید یک نفر بعنوان مدیر و یک نفر بعنوان جانشین با شرایط بند قبل معرفی نماید. لزومی برای عضویت این افراد در شرکت وجود ندارد.

موارد فوق صرفاً جهت ارائه کلیات اصول حاکم و شرایط اخذ مجوز می­باشند. بدین جهت متقاضیان محترم حتماً باید قبل از هرگونه اقدامی «اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی» را از بخش مستندات مطالعه نمایند.

 

فلوچارت فرایند اخذ مجوز جدید :

فلوچارت

jk

 666  

 درخواست صدور گواهی بلامانع بودن ثبت شرکت درخواست صدور گواهی بلامانع بودن ثبت شرکت