اسامی دانشگاه های استان اردبیل

اسامی دانشگاه های استان اردبیل بصورت ذیل می باشد:

الف)دانشگاه های دولتی استان

1
 دانشگاه محقق اردبیلی
2
 آموزشکده فنی و حرفه ای دختران فاطفه(س) اردبیل
3
 آموزشکده فنی و حرفه ای پسران رازی اردبیل


ب)دانشگاه علوم پزشگی اردبیل​


ج)مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان  

1
 دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
2
 دانشگاه پیام نور واحد ارشق(رضی)
3
 دانشگاه پیام نور واحد انگوت
4
 دانشگاه پیام نور واحد بیله سوار
5
 دانشگاه پیام نور واحد پارس آباد
6
 دانشگاه پیام نور واحد خلخال
7
 دانشگاه پیام نور واحد سرعین
8
 دانشگاه پیام نور واحد گرمی
9
 دانشگاه پیام نور واحد گیوی(کوثر)
10
 دانشگاه پیام نور مرکز مشکین شهر
11
 دانشگاه پیام نور واحد نمین
12
 دانشگاه پیام نور واحد نیر
13
 دانشگاه پیام نور واحد هیر

د)موسسات آموزش عالی غیردولتی - غیر انتفاعی استان

1
 موسسه غیردولتی - غیرانتفاعی سبلان
2
 موسسه غیردولتی - غیر انتفاعی نوین
3
 موسسه غیردولتی - غیرانتفاعی مقدس اردبیلی
4
 موسسه غیردولتی - غیرانتفاعی مغان

  

ه)واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی استان

1
 واحد اردبیل
2
 مرکز اصلاندوز
3
 مرکز انگوت
4
 واحد بیله سوار
5
 واحد پارس آباد
6
 واحد خلخال
7
 مرکز سرعین
8
 دانشکده فنی و حرفه ای سما واحد اردبیل
9
 واحد گرمی
10
 مرکز لاهرود
11
 واحد مشگین شهر
12
 مرکز نیر
13
 مرکز هشتجین
 14 آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد پارس آباد
 15  آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد خلخال

 

و)مراکز آموزش دانشگاه جامع علمی - کاربردی

1
پارس آباد1
2
 تعاون اردبیل
3
 جهاد دانشگاهی اردبیل
4
 جهاد کشاورزی اردبیل
5
 جهاد کشاورزی مغان
6
 خانه کارگر واحد اردبیل
7
 خانه کارگر واحد پارس آباد
8
 خبر اردبیل
9
 دانش پژوهان آرمان سوله اردبیل
10
 ذوب آهن اردبیل
11
 سازمان همیاری شهرداریهای اردبیل
12
 سازمان مدیریت صنعتی اردبیل
13
 صنایع دستی اردبیل
14
 فرهنگ و هنر واحد1 اردبیل
15
 فنی و حرفه ای اردبیل
16
 مهارت خلخال
17
 گرمی
18
 هلال احمر اردبیل
19
 دادگستری اردبیل
20
 شهرداری اردبیل