وضعیت جمعیت و خانوار استان اردبیل

 طبق آخرین سرشماری سال 1390 ، جمعیت استان اردبیل 1248488 نفر می باشد که حدود 64درصد آن در شهرها و 36درصد آن در روستاها سکونت دارند. آمار کامل مربوط به جمعیت و خانوار شهرستان های این استان به صورت ذیل می باشد.


 

جمعیت و خانوار شهرستان های استان - 1390

شرح خانوار جمعیت مرد زن نسبت جنسی بعد خانوار
استان اردبیل 338224 1248488 631972 616516 103 3.7
   شهری 218837 798942 405050 393892 103 3.7
  روستایی 119387 449546 226922 222624 102 3.8
  غیر ساکن            
اردبیل 156324 564365 286972 277393 103 3.6
   شهری 135434 485153 246618 238535 103 3.6
  روستایی 20890 79212 40354 38858 104 3.8
  غیر ساکن            
بیله سوار 14030 53768 27240 26528 103 3.8
   شهری 6057 22889 11638 11251 103 3.8
  روستایی 7973 30879 15602 15277 102 3.9
  غیر ساکن            
پارس آباد 44065 173182 87940 85242 103 3.9
   شهری 24933 96279 48585 47694 102 3.9
  روستایی 19132 76903 39355 37548 105 4.0
  غیر ساکن            
خلخال 25800 92332 45932 46400 99 3.6
   شهری 13156 47848 23793 24055 99 3.6
  روستایی 12644 44484 22139 22345 99 3.5
  غیر ساکن            
سرعین 5216 18231 9389 8842 106 3.5
   شهری 1241 4440 2287 2153 106 3.6
  روستایی 3975 13791 7102 6689 106 3.5
  غیر ساکن            
کوثر 6966 26198 13175 13023 101 3.8
   شهری 1974 7158 3490 3668 95 3.6
  روستایی 4992 19040 9685 9355 104 3.8
  غیر ساکن            
گرمی 21196 84267 41376 42891 96 4.0
   شهری 8089 31497 15568 15929 98 3.9
  روستایی 13107 52770 25808 26962 96 4.0
  غیر ساکن            
مشگین شهر 40997 151156 76548 74608 103 3.7
   شهری 19570 72958 37535 35423 106 3.7
  روستایی 21427 78198 39013 39185 100 3.6
  غیر ساکن            
نمین 17104 61333 31212 30121 104 3.6
   شهری 6612 24046 12166 11880 102 3.6
  روستایی 10492 37287 19046 18241 104 3.6
  غیر ساکن            
نیر 6526 23656 12188 11468 106 3.6
   شهری 1771 6674 3370 3304 102 3.8
  روستایی 4755 16982 8818 8164 108 3.6
  غیر ساکن