معرفی مسئولین ارشد استان اردبیل

نماینده محترم ولی فقیه و امام جمعه استان اردبیل: آیت الله دکتر سید حسن عاملی

استاندار محترم اردبیل: مهندس اکبر بهنام جو

نمایند