پرش به محتوای اصلی

شرح وظایف اداره کل

1.ایجاد هماهنگی بین واحدهای ستاد مرکزی وزارتخانه با ادارات کل استانی تابعه جهت انعکاس و تحقق سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه.

2.انجام هماهنگی های لازم جهت همسو کردن فعالیتهای ادارات کل استانی تابعه با یکدیگر.

3.بررسی عملکرد ادارات کل استانی تابعه و هدایت مستمر آنها در اجرای سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه.

4.ایجاد هماهنگی با مدیران ادارات کل استانی تابعه بمنظور رفع موانع و مشکلات احتمالی.

5.بررسی و ارائه پیشنهاد جهت تنظیم روابط واحدهای زیرمجموعه ادارات کل استانی تابعه به منظور جلوگیری از تداخل وظایف و غیره

6.اخذ گزارشهای لازم از ادارات کل استانی تابعه در خصوص تعیین اولویت های توسعه در سطح استان.

7.تشکیل جلسات ادواری مستمر با مدیران ادارات کل استانی تابعه به منظور هماهنگی و انتقال سیاستهای یکپارچه جهت انجام امور مربوطه .

8.بررسی و ارائه پیشنهاد به مدیران ادارات کل استانی تابعه به منظور شایسته سالاری ، ارتقاء سلامت نظام اداری و ارائه الگوهای مناسب جهت ارتقاء بهره وری دراجرای سیاستها و برنامه های کلان وزارتخانه .

9.شرکت درجلسات هماهنگی سفرهای استانی هیأت دولت.

10.تهیه صورتجلسات و گزارش مربوط به توافقنامه مصوبات استانی .

11.هماهنگی با واحدهای ستادی وزارتخانه ، شرکتها، سازمانها و مؤسسات وابسته ذیربط جهت بررسی پیشنهادات ارائه شده و اقدام جهت اخذ مصوبات لازم از هیأت وزیران.

12.پی گیری روند اجرای مصوبات سفرهای استانی هیأت دولت