درخواست عقد قرارداد با دستگاه های ارائه دهنده خدمات

دارندگان پروانه دفاتر پیشخوان خدمات دولت می­توانند با ارائه درخواست مکتوب معرفی­نامه جهت عقد قرارداد با سازمان­های ارائه­دهنده خدمات را از اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات دریافت نمایند. بدین منظور درخواست باید بصورت تایپ شده با سربرگ مناسب (شامل شماره و تاریخ) و مهر و امضای مسئول دفتر باشد.